Chats

โองการเทพชุมนุม

โองการเทพชุมนุม สาธุ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระพุทธะคุณณัง พระธัมมะคุณณัง พระสังฆะคุณณัง พระศรีรัตนตรัย และสมณาจารย์ ครูอาจารย์ เดชะบรมโพธิสมภารมาอยู่ เหนือเกศเกล้าแห่งข้าพเจ้า ผู้จะตั้งนมัสการ เชิญพระพุทธองค์ ทรงพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม พระกัมมัฏฐาน พระธัมมามูล ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ จนทั้งพระไตรปิฎก กัณฑ์ไตร พระเตมียน์ใบ้ พระมหาชนก พระมโหสถ พระโพธิสัตย์ พระพุทธสิหิง พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ พระจตุโลกบาล พระโมกคัลลาณญาณ พระสารีบุตร พระพุทธกุ กุกสันโธ พระโกนาคุมะโน พระพุทธกัสสโป พุทโธ พระศรีสากะยะมุนีโคดม พระพุทธบรรทม พระนารอด ยอดพระตัณหัง อัฏฐะอรหันตัง พระสุวรรณสามปัณฑิตา พระแท่นศิลาอาสน์ พระมุนีนาถ พระศาสดา พระยาธรรมิกราช พระศรีอารินไมตรี พระฤาษีทั้งแปดหมื่นพระองค์ อันนั่งจมกรมภาวนาอยู่ในถ้ำพระคูหาสวรรค์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระไตรสรรณคมน์

คาถาอาราธนากรรมฐาน

คาถาอาราธนากรรมฐาน หันทะมะยัง กัมมัฏฐานานัง อาราธนานัง กะโรมะเส คาถาอาราธนากรรมฐาน ใช้ก่อนที่เราจะฝึกอบรมจิตให้บริสุทธิ์ โดยทาง พระกรรมฐาน พระคาถาอาราธนากรรมฐานเพื่อจะทำให้จิตสงบนิ่ง จิตว่างไม่มีกิเลส ไม่มีความวิตกหมกมุ่นในสิ่งอื่นใด ก็จะสร้างนิมิตอันดีงาม ได้ตามแต่บุญบารมี เท่าที่จะบังเกิดเป็น จึงควรที่จะอาราธนาเสียก่อน

คาถาพืชผล

คาถาพืชผล นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อภิวัน ทิยะ ปูเชตะวา เอเตนะ จาปิ สัจเจนะ ปวุตตา พืชชาติโย ปัพพัณณา จาปรัณณาจะ วิรูหันตุ ใช้ท่องภาวนาขณะที่ปลูกต้นไม้ หว่านพืชผล เพื่อให้เติบโตงอกงามเร็วและปลอดจากแมลงหรือภัยอื่นๆ

คาถาบูชาดวงชะตา

คาถาบูชาดวงชะตา นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ คาถาบูชาดวงชะตา (คาถาพิชัยสงคราม) เป็นของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ที่ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อคุ้มครองให้แคล้วคล้าว จากอุปอันตรายต่างๆ ในคราวปราบศัตรูกู้บ้านเมืองไทย (ลาภมาก-แคล้วคลาด-ชนะศัตรู-เมตตามหานิยม ผูกดวงชะตา ฯลฯ)

คาถาคลอดลูกง่าย

คาถาคลอดลูกง่าย ยโตหัง ภคินี อริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ ใช้ภาวนาแล้วลูบที่ครรภ์มารดาเพื่อให้คลอดลูกง่าย

คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะวิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

คาถาไหว้พระธรณี

คาถาไหว้พระธรณี ตัสสา เกสีสะโต ยะถาคังคา โสตัง ปะวัตตันติ มาเรเสนา อาสักโกนโต ปะลายิงสู ปะระมิตานุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิตา ทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต

คาถาหลวงพ่อโอภาสี

คาถาหลวงพ่อโอภาสี อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง หลวงพ่อโอภาสี ธนบุรี สวด ๓ จบ ๕ จบ ๗ จบ หรือ ๙ จบ ทุกวันพระ เพื่อขอมงคลโชคลาภให้แก่ชีวิต สามารถป้องกันภัยได้ครอบจักรวาล

คาถาหลวงพ่อโสธร

คาถาหลวงพ่อโสธร กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะอิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ คาถาหลวงพ่อโสธร ก่อนจะใช้ คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ต้องบูชาพระรัตนตรัยเสียก่อน แล้วจึงกล่าวคำบูชาเฉพาะ พระคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร สวด 3 จบ หรือ 9 จบ เป็นประจำ จะประสบแต่โชค มีลาภ มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต ความทุกข์โรคภัยหายไป