ไม่เข้าใครออกใคร

ไม่เข้าใครออกใคร

หมายถึง เป็นกลางไม่เอนเอียง