ปิดปาก

ปิดปาก

หมายถึง ไม่ให้พูดในเรื่องที่ไม่ต้องการให้พูด