ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป

ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป

หมายถึง ทำดีแต่ได้ผลร้ายตอบแทน ทำคุณได้โทษ